Zhou, Gang, Chunjing Zhang, Ting Ji, Jiangchun Zhou, and Zheyu Zhang. 2023. “FOLIO Successfully Goes Alive in the Largest Public Library in China”. International Journal of Librarianship 8 (1):3-10. https://doi.org/10.23974/ijol.2023.vol8.1.288.